Om begreppslistan och dess funktion

På den här sidan hittar du korta förklaringar till ett urval av centrala begrepp inom Martinus världsbild som beskrivits i hans samlade verk Tredje testamentet. Vissa centrala begrepp är nybildningar som Martinus själv har skapat, medan andra begrepp utgör befintliga ord eller sammansättningar som i hans analyser har fått helt eller delvis ny betydelse. Listan utgår från de svenska översättningarna av respektive begrepp, men för tydlighetens skull återges även det danska ordet inom parentes.

När det gäller Martinus begrepp, måste man beakta att de utgör en organisk del av hans övergripande analyser och utläggningar om principerna bakom tillvaron och livets beskaffenhet. Ett och samma begrepp kan definieras på olika sätt i Martinus litteratur beroende på den aktuella kontexten. Begreppen fördjupas och nyanseras ständigt i relation till olika sammanhang och andra begrepp, och definitionen kan därför inte avgränsas entydigt på samma sätt som ofta eftersträvas inom begreppsanvändningen hos mer traditionella vetenskaper. Förklaringarna i den här ordlistan är därför enbart tänkta att fungera som en ingång och ett stöd för dem som önskar tränga in i Martinus världsbild och stöter på nya ord. För att få en djupare förståelse av begreppen behöver man närläsa litteraturen i sin helhet, där betydelserna av de olika begreppen och uttrycken vidgas i samspel med varandra i olika kontexter av den eviga världsbilden.

För att hålla sig så nära Martinus egen litteratur som möjligt, illustreras alla definitioner med hjälp av konkreta citat ur Martinus litteratur och hänvisningar till originalkällorna. Av utrymmesskäl måste dessa exempel begränsas till några få och begreppen skulle i de allra flesta fall kunna kompletteras med en mängd ytterligare exempelmeningar och fler sammanhang.

Huvudredaktör för översikten är Pernilla Rosell. Vi har eftersträvat största möjliga noggrannhet och bemödat oss om använda ordalydelser som ligger nära Martinus egna definitioner. Trots detta är det ofrånkomligt att alla sammanställningar i viss mån präglas av ett subjektivt perspektiv och ett subjektivt urval. Kommentarer och förslag till kompletteringar till översikten tas gärna emot på följande adress: rosellsteuer@gmail.com.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial