De gudomliga energierna – Martinus, Gregorios Palamas och Gudomens oskapade energier

I denna fjärde essä ”De gudomliga energierna” del 1, i serien Martinus, mystiken och Gudomens innersta vara, behandlar Lars Palerius ämnet Gudomens energier. Han undersöker hur Martinus har beskrivit de sju grundenergierna, deras verksamhetsområden och gudomliga ursprung. Lars undersöker vidare den energimässiga relationen mellan Gudomen, 0X, alltets existentiella grund och innehavaren av all energi och dennes upplevelse- och manifestationsredskap – de treeniga principerna X1, jaget, X2, skapar- och upplevelseförmågan och X3, det skapade, Gudomens dynamiska aspekt. Dessa treeniga principer omsätter Gudomens skaparimpulser till konkret livsupplevelse genom rörelse och energiomsättning i X3-området, den skapade världens oändliga mångfald av organismer, planeter och galaxer.

Lars tittar också närmare på hur Mäster Eckhart förhåller sig till detta ämne genom dennes beskrivning av en evigt pågående ”Sonfödsel”, Guds födelse eller medvetandegörande av det levande väsendet och sig själv i ”själens grund” – mötesplatsen för Gud och människans gemensamma själ. Här finns en intressant överenstämmelse med Martinus begrepp ”den ende”, Gudomen, och ”de många”, de levande väsendena, och deras ömsesidiga energimöte, vilket resulterar i liv, medvetande och skapelse – livsupplevelse.  

Vidare jämförs Martinus syn på Gudomen och de sju grundenergierna med synen på Gud och dennes energier hos 1300-talsmystikern Gregorios Palamas. Palamas distinktion mellan Guds väsen och Gud energier har sedan hans tid varit en grundbult i den ortodoxa östkyrkans teologi. Palamas var på sin tid inblandad i en berömd teologisk debatt om huruvida Guds energier var skapade eller oskapade. Palamas hävdade att energierna var oskapade, men inte det samma som Guds väsen. Han menade att energierna var en del av Gud, en utstrålning av dennes väsen och att det är genom Guds oskapade energier som det är möjligt för människan att komma i kontakt med Gud och därigenom uppleva eller förnimma detta transcendenta och oberörbara väsen. Här finns det många intressanta paralleller till Martinus beskrivning av den oskapade moderenergin i X2.  

Klicka nedan för att läsa och ladda ner texten:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial