A-stadiet

A-stadiet (dk. A-stadiet) betecknar i Martinus litteratur det första av tre stadier som kunskap eller vetande kan befinna sig på. Ett vetande på A-stadiet innebär enligt Martinus att man har ett teoretiskt vetande som man ännu inte har omsatt i handling, manifestation eller medveten vilja. Han beskriver också att ett vetande på A-stadiet är ett klart dagsmedvetet vetande där alla detaljer är tydliga (till skillnad från det senare C-stadiet där kunskapen har blivit automatisk.) Se även ”B-stadiet” och ”C-stadiet” samt ”A-vetande”, ”B-vetande” och ”C-vetande”.

Dagsmedvetandet är alltså endast vetande i dess första stadium, där detaljerna ännu tydligt kan erinras. Detta stadium kan vi kalla A-stadiet. (Martinus, Logik, kap. 94) 

Vetande yttrar sig genom tre huvudfaser: klart dagsmedvetet vetande (A-stadiet), detta vetande omsatt till medveten organisering av vilja och handling (B-stadiet), samt denna organisering utvidgad till automatfunktioner, dvs. egenskaper, anlag eller talanger (C-stadiet). (Martinus, Logik, kap. 95)

Som ett konkret exempel på hur kunskaper och förmågor kan manifesteras på olika stadier, kan man se hur det går till att lära sig läsa. I början är individen upptagen med att skaffa sig kunskap om ett skriftspråks alfabet och hur de olika tecknen (t.ex. bokstäver) står i relation till ljuden i det talade språket som i regel lärs in först. Det kan man kalla vetande på A-stadiet. Sedan övergår individen till att börja öva på att läsa och förstå betydelsen av skrifttecken i olika kombinationer och praktiserar sitt teoretiska vetande, vilket man kan kalla vetande på B-stadiet. Till sist har, för de flesta individer, kunskapen om skriftspråket med olika kombinationer av ett alfabets tecken blivit automatiserad, så att samma individ helt obehindrat och snabbt kan läsa texter av olika slag och tolka innehållet utan att ägna uppmärksamhet åt de enskilda tecknen och dess detaljer, vilket kan kallas vetande på C-stadiet.

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial