Djurriket

Djurriket (dk. dyreriget) betecknar i Martinus litteratur det andra av sex tillvaroplan som tillsammans utgör det Martinus kallar ett spiralkretslopp eller en utvecklingsspiral. Detta tillvaroplan uppbärs av tyngdenergin som dominerande kosmisk grundenergi, som Martinus även benämner explosionsenergi. Djurriket framträder som kulminationen av det materiella eller fysiska tillståndet och manifesteras i vår nuvarande värld i form av ”djur”, men även i form av jordmänniskor så länge som de inte har kommit fram till det riktiga människoriket. Till skillnad från växtväsen i växtriket, har djuren utvecklat en förmåga att röra sig fritt med smidiga organismer och väl utvecklade fysiska sinnesorgan. Djur och människor har därmed sitt dagsmedvetande på det fysiska planet och kan därmed även känna smärta och uppleva lidande i sina organismer. Livsprincipen i djurriket är att ”makt är rätt” och den kännetecknas av att den dräpande principen härskar, där ett flertal djur är beroende av att dräpa för att överleva. Djurriket kännetecknas även av att väsendena träder in i ett sexuellt enpoligt stadium där antingen den feminina eller den maskulina polen blir dominerande och väsendena framträder som halvkönsväsen. Jordmänniskan är enligt Martinus analyser för närvarande på väg att utvecklas bort från djurriket, men hon tillhör det fortfarande så länge hon har djuriska tendenser och egenskaper, dvs. själviska tankearter (se även polförvandlingen). Djurriket och tyngdenergin betecknas i Martinus symboler med orange färg.

I djurriket är makt därför detsamma som rätt. De väsen som saknar makt har ingen rätt, utan är underkastade de väsen som äger makten. Och härmed har vi nu nått fram till kärnan i den mörka utstrålningens moral. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 70)

Eftersom djurriket framträder som kulminationen av det materiella eller fysiska tillståndet, sammanhänger alltså varje väsens livsvillkor i detta rike med dess materiella eller fysiska position, vilken för djurens del är detsamma som: den största fysiska styrkan, de skarpaste tänderna, klorna och näbbarna. För jordmänniskornas del utgörs den djuriska positionen däremot av: den största armén och flottan, de bästa svärden, gevären, kanonerna, bomberna osv. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 70)

Den nuvarande mänsklighetens stadium kan betecknas som ett övergångstillstånd från ”djurriket” till ”människoriket”. (Martinus, Livet Bog, del 1, st. 117)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial