Riktiga människan

Den riktiga människan (dk. det rigtige menneske) används i Martinus litteratur som beteckning för den kommande, fullkomliga människan som är hemmahörande i det riktiga människoriket eller den tredje zonen i spiralkretsloppet. Den riktiga människan benämns även ”känsloväsen”, eftersom hon domineras av känsloenergi som kosmisk grundenergi. Till skillnad från den nuvarande människan eller ”jordmänniskan”, som fortfarande räknas som ett  ”djur”, har den riktiga människan enligt Martinus analyser övervunnit alla djuriska, egoistiska tendenser i sitt medvetande. Hon kan därmed manifestera kärleksenergi, som innebär att tyngdenergin övervinns och en balans mellan känsla och intelligens uppnås i form av intellektualiserad känsla. Den riktiga människans manifestationer riktar sig mot att skapa fred och välbefinnande för alla levande väsen i tillvaron. Hon har genomgått den kosmiska födelsen och upplever sig därigenom som ett med Fadern och Gudomen. Enligt Martinus kommer det riktiga människoriket att skapas som ett perfekt fredsrike på jordklotet när ett flertal av de nuvarande människorna har övervunnit de djuriska egenskaperna och blivit riktiga människor.

Jordmänniskan i dag befinner sig enligt Martinus i en utvecklingsprocess mot den riktiga människan genom den sexuella förvandling som han benämner polförvandlingen. Alla levande väsen har enligt Martinus två sexuella poler i sitt övermedvetande, en feminin och en maskulin pol. Under tiden i djurriket är den ena sexuella polen latent och den andra dominerande, vilket innebär att djuret framträder som renodlade hanväsen och honväsen i ett enpoligt tillstånd som präglas av egendomsrätt, förälskelse och den dräpande principen. Även jordmänniskorna framträder i dag i stor utsträckning som han- och honväsen med en enpolig mentalitet. För dagens människor håller den latenta eller motsatta sexuella polen på att åter växa sig stark, vilket innebär att människorna är på väg att bli dubbelpoliga väsen. Begreppet riktig människa kontrasteras därför mot beteckningen ”jordmänniskan” eller ”den djuriska människan”, som är hemmahörande i djurriket eller den andra zonen i spiralkretsloppet. Genom den motsatta polens tillväxt har den riktiga människan även utvecklat en mängd intellektuella och kulturella intressen och begåvningar som ligger utanför äktenskap och fortplantning. Den riktiga eller färdiga människan kommer inte längre att vara man eller kvinna, utan framträda som ett helkönsväsen och hysa allkärlek till alla människor och allt som finns till. Näringen för den riktiga människan kommer att bestå av rent fruktkött som den idealiska födan, som i ett senare skede övergår till ren luftnäring.

Men då ju väsendet i fråga ännu är långt ifrån harmonin med de tillvaroplan där de andliga energierna hör hemma, utgör det ännu bara ett foster till den riktiga eller verkliga människan, och vi känner här igen det väsensstadium som jordmänniskantillhör. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 231) 

Den riktiga människan är specialist i humanitet eller kärleksmanifestationer och skiljer sig alltså därigenom från denjordiska eller djuriska människan, som är specialist i lemlästning eller olycksskapande. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 361) 

Det är dessa som gör, att det levande väsendet i sin manifestation eller upplevelse av livet kommer att framträda som ”instinktväsen” (växt), som ”tyngdväsen” (djur och jordmänniska), som ”känsloväsen” (den riktiga människan), som ”intelligensväsen”, som ”intuitionsväsen” och som ”salighetsväsen”, vilka tre sista livsformer är av helt överfysisk karaktär och utgör den nödvändiga kontrasten för upplevelsen av all fysisk tillvaro. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 533) 

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial