Rörelse

Rörelse (dk. bevægelse) betecknar i Martinus analyser detsamma som vibration, förvandling eller energiutlösning. En rörelse eller vibration är i sin tur alltid uttryck för energi. Enligt Martinus existerar det inte någon fast punkt i den fysiska världen, utan alla materiella fenomen är identiska med rörelse eller förvandling. Han definierar också rörelse som ”livets förnämsta kännetecken”. Alla skapade ting är enligt Martinus identiska med rörelse. Eftersom rörelse är detsamma som förvandling, är alla skapade ting underkastade ständig förvandling.

Begreppet rörelse kontrasteras i Martinus analyser mot begreppet evigheten. I den skapade världen med tid och rum finns enligt Martinus inga eviga företeelser, utan allt består av rörelse eller förvandling. Enligt Martinus analyser är kunskap om eller upplevelser av materiella fakta liktydigt med kunskap om rörelser som är grundade på andra rörelser. Martinus uttrycker det som att en rörelse inte kan uppleva en rörelse, utan den är i sig självt ett livlöst ting. Därmed kan människans kunskap om rörelsernas värld inte nå fram till den fasta punkten eller ett orubbligt facit bakom rörelserna, eftersom denna fasta punkt eller rörelsernas facit enligt Martinus endast återfinns bortom det fysiska planet som en idé eller en avsikt. Eftersom avsikter bara kan vara kopplade till levande väsen, är rörelsernas eller vibrationernas avsikter absoluta facit detsamma som de levande väsendena som både skapar och upplevelser rörelserna. Martinus beskriver även att en individ inte kan uppleva sin egen odödlighet eller den verkliga Gudomen så länge individen endast uppfattar rörelserna som verklighet, vilket är fallet så länge man endast kan förnimma i den fysiska världen med begränsningar i tid och rum. Det är det levande väsendet i sig som utgör den fasta punkten, från vilken alla rörelser utgår.

I Livets Bog betecknar vi alla former av ämnen som ”energi”, eftersom det över huvud taget inte finns något slag av ämne som inte vid en djupare analys visar sig vara identiskt med vibration eller rörelse, och rörelse i sin tur inte kan existera utan att vara uttryck för energi. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 181)

De kosmiska realiteterna bakom de fysiska illusionerna blir nu till verklighet. Och väsendet ser åter rörelse eller energiutlösning som livets förnämsta kännetecken. Det ser att allt är levande, är ett alltomfattande levande väsens manifestation eller tillkännagivande. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 675)

Det verkliga facit kan alltså konstateras först när vi finner den verkliga ”fasta punkten” bakom ifrågavarande rörelse. Men då denna inte finns på det fysiska planet, utan existerar utanför dettas gräns, måste vi ju passera denna gräns. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 243)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7  © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial