E-människor

E-människor (dk. E-mennesker) syftar på en kategoriindelning från A−K som återfinns i Livets Bog (del 5, st. 1831 ff), där Martinus analyserar mänskligheten utifrån ett antal olika sexuella tillstånd. ”E-människor” utgör den femte kategorin vars sexuella inställning enligt Martinus analyser pendlar mellan det egna och det motsatta könet, dvs. bisexualitet. E-människor har svårigheter att leva i ett lyckligt äktenskapligt samliv, men kan även ha svårigheter att finna ett lyckligt tillstånd utanför äktenskapet. De har enligt Martinus analyser utvecklat en hög moral och en hög intellektualitet, och de kan ofta bli virtuoser inom konst, vetenskap eller religiös vetenskap, då deras motsatta pol är under tilltagande.. Till skillnad mot D-människor, håller dessa människor på att genomgå en polförvandlingsprocess i naturlig takt utan onaturlig påverkan och de utsätts därmed i regel inte för samma förföljelse eller utstötning som den föregående kategorin.

Nästa typ av väsen i den jordmänskliga sexualismens förvandlingszon vill vi kalla ”E-människor”. Här är det fråga om väsen, vilkas sexuella inställning svänger mellan deras eget kön och det motsatta könet. De kan ha perioder, då de är inställda på det egna könet, för att därefter ha perioder, då de är inställda på det motsatta könet, för att så åter svänga tillbaka till det egna könet och så vidare. (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1866)

På grund av denna deras vaknande motsatta pol har de stora intresseområden inom konst, litteratur och musik och ibland även inom vetenskapen. Många av dem framträder därför som stora konstnärer, genier eller virtuoser, under det att andra kanske särskilt hänger sig åt det religiösa, blir präster eller ledare för religiösa rörelser etc. För dem alla gäller det här, att deras moraliska standard och gudsförhållande är av en sådan struktur att den skyddar dem från varje urspåring och sålunda håller dem på den naturliga utvecklingslinjen. (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1866)

Kort bakgrund: Enligt Martinus analyser befinner sig dagens människor på olika stadier i en process som han kallar polförvandling. Alla levande väsen har enligt Martinus två sexuella poler i sitt övermedvetande, en feminin och en maskulin pol. Under tiden i djurriket är den ena sexuella polen latent och den andra dominerande, vilket innebär att djuret framträder som renodlade hanväsen och honväsen i ett enpoligt tillstånd som präglas av egendomsrätt, förälskelse och den dräpande principen. För dagens människor håller den latenta eller motsatta sexuella polen på att åter växa sig stark, vilket innebär att människorna är på väg att bli dubbelpoliga väsen. Det dubbelpoliga tillståndet utvecklas i takt med att människan genomgår en stor mängd lidanden och därmed utvecklar en sann kärlek till sin nästa. Den motsatta polens tillväxt innebär även att människan utvecklar en mängd intellektuella och kulturella intressen och begåvningar som ligger utanför äktenskap och fortplantning. Under polförvandlingsprocessen ingår det enligt Martinus analyser som en naturlig fas att människan vid någon tidpunkt blir sexuellt attraherad även av sitt eget kön. Den färdiga människan kommer inte längre att vara man eller kvinna, utan framträda som ett helkönsväsen och hysa allkärlek till alla människor och allt som finns till.

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7  © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial