Intelligensuniversum

Intelligensuniversum (dk. intelligensunivers) betecknar i Martinus litteratur ett område i människans organism eller mikrokosmos som domineras av intelligensenergi. Enligt Martinus analyser utgörs den mänskliga organismen av ett vintergatssystem som består av sex olika universum som alla domineras av var sin kosmisk grundenergi. Medvetandeenergierna som genomströmmar de olika universumen håller olika atomer eller kraftcentrum vid liv. I människans intelligensuniversum återfinns intelligensatomer som kraftkällor för intelligensenergi, och dessa intelligensatomer skapar enligt Martinus analyser hjärnregionen i form av hjärnan och nervsystemet i människans organism. Martinus benämner även detta universum ”hjärnuniversum”. I enlighet med de kosmiska grundenergiernas natur är intelligensuniversumet detsamma som visdomsriket i organismen. Hjärnan, hjärncellerna och nervsystemet är därmed beroende av människans förmåga att skapa harmoni och balans i intelligensenergin och de övriga energierna i hennes tankevärld. Om det blir för mycket övervikt för till exempel tyngdenergi med hetsighet och raseriutbrott i människans tankevärld, kan hjärnuniversumet påverkas så att det inte fungerar som det ska.

Enligt Martinus styr människan med sitt medvetande och sin tankevärld över harmonin i dessa sex universum i sin organism. Då tankarna är en kombination av elektriska krafter som fyller ut tomrummen mellan partiklarna, kan människans tankar skapa harmoni i sitt mikrokosmos genom en balans mellan de olika grundenergierna som de manifesteras i hennes önskningar, begär och vilja. Men hon kan också skapa obalans och disharmoni genom felaktigt tänkande och därmed skapa kortslutningar som leder till sjukdomar och lidande för såväl människan som för väsendena i mikrokosmos. Martinus beskriver att det kan skapas en ocean av kortslutningar som i sin tur skapar världskatastrofer i det egna universumområdet, dvs. den fysiska kroppen. Kortslutningar i tankevärlden är enligt Martinus alla sjukdomars innersta orsak.

Vi ser ett hjärnuniversum, ett andnings- och bloduniversum, ett matsmältningsuniversum, ett intuitionsuniversum, ett minnesuniversum och ett instinktuniversum. De energier som bildar vår tanke, skapar motsvarande fysiska områden i vår organism. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 46.2)

Nerver och hjärnmateria är uppbyggda av intelligensatomer och hålls vid liv genom intelligensfunktionen, tankefunktionen eller den intellektuella funktionen. Dessa funktioner utlöses således på det materiella planet genom dessa atomer och kraftcentrum, och gör att man kan hålla hjärnan och nervsystemet vid liv. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 53.1)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial