Intuitionsuniversum

Intuitionsuniversum (dk. intuitionsunivers) betecknar i Martinus litteratur ett område i människans organism eller mikrokosmos som domineras av intuitionsenergi. Enligt Martinus analyser utgörs den mänskliga organismen av ett vintergatssystem som består av sex olika universum som alla domineras av var sin kosmisk grundenergi. Medvetandeenergierna som genomströmmar de olika universumen håller olika atomer eller kraftcentrum vid liv. I människans intuitionsuniversum återfinns intuitionsatomer som kraftkällor för intelligensenergi, och dessa intuitionsatomer skapar enligt Martinus analyser sexualregionen och sexualorganen i organismen. Detta universum är därmed förbunden med den högsta elden och den sexuella principen i tillvaron. I enlighet med de kosmiska grundenergiernas natur är intuitionsuniversumet detsamma som den gudomliga världen i organismen. Sexualorganen och dess funktioner  är därmed beroende av människans förmåga att skapa harmoni och balans i intuitionsenergin och de övriga energierna i hennes tankevärld. Om det blir ett intrång av energi från andra områden, t.ex. för mycket intelligensenergi eller tyngdenergi, kan detta påverka människans sexualitet på ett för henne själv och andra destruktivt sätt.

Enligt Martinus styr människan med sitt medvetande och sin tankevärld över harmonin i dessa sex universum i sin organism. Då tankarna är en kombination av elektriska krafter som fyller ut tomrummen mellan partiklarna, kan människans tankar skapa harmoni i sitt mikrokosmos genom en balans mellan de olika grundenergierna som de manifesteras i hennes önskningar, begär och vilja. Men hon kan också skapa obalans och disharmoni genom felaktigt tänkande och därmed skapa kortslutningar som leder till sjukdomar och lidande för såväl människan som för väsendena i mikrokosmos. Martinus beskriver att det kan skapas en ocean av kortslutningar som i sin tur skapar världskatastrofer i det egna universumområdet, dvs. den fysiska kroppen. Kortslutningar i tankevärlden är enligt Martinus alla sjukdomars innersta orsak.

Vi ser ett hjärnuniversum, ett andnings- och bloduniversum, ett matsmältningsuniversum, ett intuitionsuniversum, ett minnesuniversum och ett instinktuniversum. De energier som bildar vår tanke, skapar motsvarande fysiska områden i vår organism. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 46.2)

Hela det sexuella livet äger rum genom intuitionen, och hela den sexuella utlösningen, det sexuella välbehaget och lustkänslan, är atomkraft. I den fysiska kroppen är de sexuella organen och hela det sexuella området uppbyggda av intuitionsatomer, och det är således intuitionsfunktionen som håller detta område vid liv. Det sexuella livet är inte i någon särskild grad baserat på tänkande. Djuren tänker inte över det, de behöver inte ha vägledning i hur fortplantningen ska ske. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 54.1)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial