Intelligensenergi

Intelligensenergi (dk. intelligensenergi) är Martinus beteckning för den fjärde av sex eviga, kosmiska grundenergier som finns tillstädes i tillvaron och världsalltet. Intelligensenergin är den dominerande energin i visdomsriket, som utgör det fjärde tillvaroplanet av de sex riken som enligt Martinus analyser ingår i ett spiralkretslopp.  Den är jagets fjärde kraftkälla och ligger till grund för all planmässighet och logik i tillvarons skapelser. Genom att använda intelligensenergi kan ett väsen skapa logiska manifestationer utifrån sin vilja. Intelligensenergin möjliggör också för en individ att kunna definiera och analysera sina erfarenheter och sina upplevelser av behag och obehag. Martinus uttrycker det som att intelligensen ligger till grund för individens förstånd. Människans utveckling av intelligensenergin har haft stor betydelse när det gäller utvecklandet av den materialistiska vetenskapen och dess landvinningar. Intelligensenergin i sig är enligt Martinus en neutral kraft som kan användas både i det ”godas” och det ”ondas” tjänst, dvs. både för att skapa manifestationer som är till glädje för omgivningen och manifestationer som medför förstörelse och lidande. För att utveckla en verklig kärlek till nästan och därigenom få ett lyckligt öde, behöver människan enligt Martinus lära sig att harmonisera känsloenergi och intelligensenergi till ”intellektualiserad känsla”. I det kommande riktiga människoriket kommer  intelligensenergin enbart att kan användas för att skapa manifestationer som medför glädje och lycka både för individen själv och för dess omgivning. I det andliga visdomsriket, där den intellektuella analysförmågan kulminerar i spiralkretsloppet, använder väsendena intelligensenergin, i kombination med en hög grad intuitionsenergi, för att skapa modeller för nya fysiska organismer som sedan ska manifesteras fysiskt i kommande världar.

”Intelligensenergin” är alltså en kraft, varigenom jaget kan leda sin sammansättning av materia eller skapelsen av sin manifestation. Utan denna energi skulle ingen som helst logik eller viljemässig skapelse kunna äga rum i universum eller tillvaron. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 354)

Denna högre energi utgör den fjärde grundenergin, ”intelligensenergin”, som ligger till grund för människans förmåga att definiera och därmed komma till insikt om analyserna av sina upplevelser av behag och obehag eller känsloförnimmelser. Med andra ord, den nämnda energin ligger till grund för det som vi kallar ”förståndet”. (Martinus, Mänsklighetens öde, kap. 34)

Jordmänniskorna befinner sig alltså i en utvecklingszon, där känslo- och intelligensenergi kämpar med tyngdenergin om herraväldet. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 169)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial