Visdomsriket

Visdomsriket (dk. visdomsriget) betecknar  i Martinus litteratur det fjärde av sex tillvaroplan som tillsammans utgör det Martinus kallar ett spiralkretslopp eller en utvecklingsspiral. Detta tillvaroplan uppbärs av intelligensenergin som dominerande kosmisk grundenergi och Martinus kallar det även för ”Gudomens verkstad”. I detta rike har individen upphört att manifestera sig i fysisk materia och behöver inte längre någon fysisk näring över huvud taget, utan lever enbart av tankemateria. Visdomsväsen kan materialisera sig och dematerialisera sig allt efter behov genom medveten tankekoncentration. I detta rike kulminerar enligt Martinus analyser väsendets intellektuella analysförmåga som används i Gudomens tjänst för att skapa modeller för nya fysiska organismer som sedan ska manifesteras fysiskt i kommande världar. Den strålformiga materian (se även elektricitet) lystrar här direkt till visdomsväsendenas koncentrerade önskningar och begär. Från detta rike förmedlas också, enligt Martinus, idéer och och tankar ner som inspiration till människor på det fysiska planet som kan förverkliga dessa i konkret form på jordklotet. Medan intelligensenergin i sig är neutral och kan användas av människorna på jordklotet för att manifestera dräpande handlingar i kombination med tyngdenergi, kan visdomsväsen i kraft av sin fullkomliga kärleksförmåga enbart använda intelligensen i kärlekens och intellektualitetens tjänst. Intelligensenergin kombineras här även med en hög andel intuitionsenergi som sedan kulminerar i nästa rike, den gudomliga världen. Visdomsriket och intelligensenergin betecknas i Martinus symboler med grön färg.

Annorlunda ställer det sig med väsen som är hemmahörande i ”visdomsriket”. Detta rike är intelligensens hemort. Här kulminerar väsendenas analyseringsförmåga. Och Guds medvetande blir till vetenskapligt faktum. Väsendet ser världsalltet genom Guds medvetande. Det befinner sig på Faderns egen utsiktspunkt. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 368)

Då ”intelligensenergin” […] kulminerar i detta rike, har jag kallat det ”visdomsriket”. Och vi har härmed nått fram till en zon, där den fysiska världen börjar tona bort bakom oss. I detta spiralens fjärde rike är all materia bländande intellektualitet. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 363)

Sedan mörkerkulminationen passerats och väsendet befinner sig i människoriket eller visdomsriket, är begäret eller hungern efter ljustillvaron den härskande faktorn, medan hungern efter mörkertillvaron blir den härskande faktorn när väsendet passerat ljuskulminationen och befinner sig i salighetsriket och växtriket. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 642)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial