Känslouniversum

Känslouniversum (dk. følelsesunivers) betecknar i Martinus litteratur ett område i människans organism eller mikrokosmos som domineras av känsloenergi. Enligt Martinus analyser utgörs den mänskliga organismen av ett vintergatssystem som består av sex olika universum som alla domineras av var sin kosmisk grundenergi. Medvetandeenergierna som genomströmmar de olika universumen håller olika atomer eller kraftcentrum vid liv. I människans känslouniversum återfinns känsloatomer som kraftkällor för känsloenergi, och dessa känsloatomer skapar enligt Martinus analyser lungsystemet, hjärtsystemet och blodet i människans organism. Martinus benämner även detta universum ”andnings- och bloduniversum”. I enlighet med de kosmiska grundenergiernas natur är känslouniversumet detsamma som människoriket i organismen. Lungorna, hjärtat och blodet i kroppen är därmed beroende av människans förmåga att skapa harmoni och balans i känsloenergin och de övriga energierna som skapas i hennes tankevärld. Om det blir för mycket övervikt för t.ex. tyngdenergi med hetsighet och raseriutbrott i människans tankevärld, kan hjärtat och lungorna påverkas så att de inte fungerar som de ska.

Enligt Martinus styr människan med sitt medvetande och sin tankevärld över harmonin i dessa sex universum i sin organism. Då tankarna är en kombination av elektriska krafter som fyller ut tomrummen mellan partiklarna, kan människans tankar skapa harmoni i sitt mikrokosmos genom en balans mellan de olika grundenergierna som de manifesteras i hennes önskningar, begär och vilja. Men hon kan också skapa obalans och disharmoni genom felaktigt tänkande och därmed skapa kortslutningar som leder till sjukdomar och lidande för såväl människan som för väsendena i mikrokosmos. Martinus beskriver att det kan skapas en ocean av kortslutningar som i sin tur skapar världskatastrofer i det egna universumområdet, dvs. den fysiska kroppen. Kortslutningar i tankevärlden är enligt Martinus alla sjukdomars innersta orsak.

Vi ser ett hjärnuniversum, ett andnings- och bloduniversum, ett matsmältningsuniversum, ett intuitionsuniversum, ett minnesuniversum och ett instinktuniversum. De energier som bildar vår tanke, skapar motsvarande fysiska områden i vår organism. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 46.2)

Känsloatomerna bildar hela blodområdet i organismen. Hjärtat, blodet och lungorna är uppbyggda av dessa atomer, som hålls vid liv genom vårt känslotillstånd i medvetandet och som utlöser elektriska krafter. Varje tanke som går genom hjärnan är en elektrisk utstrålning, som strålar ut och går till sitt särskilda område och håller det vid liv. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 52.1)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial