Minnesuniversum

Minnesuniversum (dk. hukommelsesunivers) betecknar i Martinus litteratur ett område i människans organism eller mikrokosmos som domineras av minnes- eller salighetsenergi. Enligt Martinus analyser utgörs den mänskliga organismen av ett vintergatssystem som består av sex olika universum som alla domineras av var sin kosmisk grundenergi. Medvetandeenergierna som genomströmmar de olika universumen håller olika atomer eller kraftcentrum vid liv. I människans minnesuniversum återfinns minnesatomer som kraftkällor för minnes- eller salighetsenergi, och dessa minnesatomer skapar enligt Martinus analyser skelettet och mineralområdet med hud och naglar. I enlighet med de kosmiska grundenergiernas natur är intuitionsuniversumet detsamma som salighetsriket i organismen. Till skillnad från övriga partiklar eller atomer i organismens fem andra universum, har minnesatomerna i minnesuniversum inte något dagsmedvetande på det fysiska planet, precis som är fallet med himlakroppar och klot som befinner sig i salighetsriket i makrokosmos. Hälsan i dessa regioner i organismen är ändå beroende av människans förmåga att skapa balans i sin minnesenergi och övriga grundenergier i sin organism. Ett intrång i minnesuniversumet av grundenergier från andra regioner, t.ex. tyngdenergi eller känsloenergi, kan påverka organismens skelettfunktioner på ett negativt sätt.

Enligt Martinus styr människan med sitt medvetande och sin tankevärld över harmonin i dessa sex universum i sin organism. Då tankarna är en kombination av elektriska krafter som fyller ut tomrummen mellan partiklarna, kan människans tankar skapa harmoni i sitt mikrokosmos genom en balans mellan de olika grundenergierna som de manifesteras i hennes önskningar, begär och vilja. Men hon kan också skapa obalans och disharmoni genom felaktigt tänkande och därmed skapa kortslutningar som leder till sjukdomar och lidande för såväl människan som för väsendena i mikrokosmos. Martinus beskriver att det kan skapas en ocean av kortslutningar som i sin tur skapar världskatastrofer i det egna universumområdet, dvs. den fysiska kroppen. Kortslutningar i tankevärlden är enligt Martinus alla sjukdomars innersta orsak.

Vi ser ett hjärnuniversum, ett andnings- och bloduniversum, ett matsmältningsuniversum, ett intuitionsuniversum, ett minnesuniversum och ett instinktuniversum. De energier som bildar vår tanke, skapar motsvarande fysiska områden i vår organism. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 46.2)

Det låter ju helt fantastiskt att minnet har med skelettet att göra, men så är det alltså. Naglar, skelett osv. har inte något medvetet liv, i motsats till organismens animaliska delar, som har vaket dagsmedvetande på det fysiska planet. Vi kan klippa i naglar och hår utan att känna det, därför att det liv som finns bakom har dragit sig tillbaka och lever i sin inre värld. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 55.1)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial