Tyngdenergi

Tyngdenergi (dk. tyngdeenergi) är Martinus beteckning för den andra av sex eviga, kosmiska grundenergier som finns tillstädes i tillvaron och världsalltet. Tyngdenergin är den dominerande energin i djurriket, som utgör det andra tillvaroplanet av de sex riken som enligt Martinus analyser ingår i spiralkretslopp. Tyngdenergin ligger till grund för allt som är av fysisk natur. Dess huvudnatur utgörs enligt Martinus analyser av förbränning, och tyngdenergi används därför synonymt med begreppen explosionsenergi, solenergi och eld. I sin största koncentration återfinns tyngdenergi som fysisk eld. I djurriket härskar den dräpande principen och principen att ”makt är rätt”, och tyngdenergin förser rovdjur och andra djur med den kraft som de behöver för att jaga och döda andra djur för sin överlevnad. I den nuvarande människans medvetande återfinns tyngdenergi som ”hetsighet” och andra våldsamma och egoistiska tendenser. Tyngdenergin benämns även jagets andra kraftkälla. Talangkärnan för tyngdkroppen betecknas som livssubstans nr 23 i Livets Bog, del 3, st. 943. Martinus kallar tyngdenergin för den mest materiella kosmiska grundenergin, jämfört med de övriga kosmiska grundenergierna som framstår som av mer andlig art. Tillsammans med instinktenergi och känsloenergi ingår tyngdenergi i de tre materieskapande energierna som möjliggör manifestation i fysisk materia. Tyngdenergin illustreras i Martinus symboler med orange färg.

Eftersom denna energi ligger till grund för allt som är av fysisk natur, kan den betecknas som tyngdenergin”. Denna energi har förmågan att genomtränga instinktenergin. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 256)

Men då tyngdenergin ju befordrar lidandet eller yttringarna av den dräpande principen, och denna energi är den förhärskande på det fysiska planet, blir djurets upplevelse av lidande eller obehag som realitet vida överlägsen dess upplevelser av behag. Men genom detta starkt framträdande lidandetillstånd utvecklas djuret vidare. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 185)

Vi ser väsen från ”tyngdblandningen”. Dessa kallar vi ”djur”. Och hit hör i själva verket den jordiska människan, så länge ”tyngdenergin” ännu är den ledande, dvs. den energi på vilken allt krig och all lemlästning baserar sig, den energi som utlöser sig i militarism och krigsmaskiner, ja, som denna människa i själva verket inte kan undvara i sitt dagliga liv, om hon skall kunna upprätthålla en dräglig tillvaro.  (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 333)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial