Tankeart

Tankeart (dk. tankeart) betecknar i Martinus litteratur en tankeprincip eller ett tankeslag, som kan utgöras av t.ex. mörka och dräpande tankearter eller ljusa och livgivande tankearter. Tankearter beskrivs även som mentala företeelser och som en andlig näring för individens medvetande (se citat nedan). Martinus använder begreppet tankeart liktydigt med begreppet tanke, som är detsamma som en idé eller en föreställning som uppkommer i individens medvetande. Materialet för individens tankar är strålformig materia som är detsamma som elektriska våglängder eller elektricitet, och en individs tankevärld med olika tankearter är därmed enligt Martinus av elektrisk natur. Bakom en individs tankar befinner sig den fasta punkten eller det namnlösa, orörliga något som utgör jaget och upphovet till alla tankar och föreställningar. En individs medvetande utgörs av olika tankearter beroende på vilket utvecklingssteg och vilket tillvaroplan väsendet befinner sig på. Det finns enligt Martinus en mängd olika tankearter, allt från djuriska tankearter som medför dödsbringande och mörka manifestationer till humana tankearter som skapar osjälviska och gudomliga manifestationer. På den nuvarande människans utvecklingsstadium har djuriska och själviska tankearter blivit giftiga och nedbrytande för hennes välbefinnande, medan de begynnande humana och osjälviska tankearterna i stället bringar hälsa och välmående för hennes själsliv och fysiska hälsa.

Det måste finnas tankearter eller mentala företeelser som representerar vinterns köld eller dräpande frost, liksom det måste finnas mentala företeelser som representerar motsatsen, företeelser som är varma, inspirerande eller livgivande. (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1785)

Detsamma gäller näringen för vårt medvetande, dvs. tankearterna. Vi måste undvika de för den psykiska livsupplevelseförmågan dödsbringande tankearterna, såsom vredesutbrott, hämnd- och förföljelsetankar gentemot våra medväsen, lögnaktighet och lust till förtal jämte andra själviska tankearter. Den absolut sunda andliga näringen för människan utgörs av alla osjälviska tankearter. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 2026)

Positiv livskraft uppstår således av optimistiska tankearter. (Martinus, ”De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen”, Kosmos nr 2/1993)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial