A-människor

A-människor (dk. A-mennesker) syftar på en kategoriindelning från A−K som återfinns i Livets Bog (del 5, st. 1831 ff), där Martinus analyserar mänskligheten utifrån ett antal olika sexuella tillstånd. ”A-människorna” utgör den första kategorin som enligt Martinus analyser utgör ”de lyckliga äktenskapens zon”. En människa på detta stadium är helt tillfreds med att leva i ett äktenskapligt samliv med det motsatta könet och intresserar sig i huvudsak för det som är viktigt för äktenskapet, den äkta makan eller maken samt barn.

Den första kategorin utgöres av de väsen som alltjämt bara lever för maken eller makan och avkomman och för vilka allt annat i livet helt saknar intresse, såvida det inte är nödvändigt eller gynnsamt för äktenskapet. Dessa väsen kan vi kalla ”A-människor”. Inom denna kategori finns det ännu möjlighet, såvida de på det äktenskapliga området är inställda på att leva monogamt, att skapa lyckliga äktenskapliga samliv. Här kan smekmånadstillståndet alltjämt så att säga vara hela livet ut.  (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1831)

Här kan de inte mäta sig med ”A-människorna”, för vilka äktenskapsområdet utgör fundamentet i deras medvetande. (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1833)

Kort bakgrund: Enligt Martinus analyser befinner sig dagens människor på olika stadier i en process som han kallar polförvandling. Alla levande väsen har enligt Martinus två sexuella poler i sitt övermedvetande, en feminin och en maskulin pol. Under tiden i djurriket är den ena sexuella polen latent och den andra dominerande, vilket innebär att djuret framträder som renodlade hanväsen och honväsen i ett enpoligt tillstånd som präglas av egendomsrätt, förälskelse och den dräpande principen. För dagens människor håller den latenta eller motsatta sexuella polen på att åter växa sig stark, vilket innebär att människorna är på väg att bli dubbelpoliga väsen. Det dubbelpoliga tillståndet utvecklas i takt med att människan genomgår en stor mängd lidanden och därmed utvecklar en sann kärlek till sin nästa. Den motsatta polens tillväxt innebär även att människan utvecklar en mängd intellektuella och kulturella intressen och begåvningar som ligger utanför äktenskap och fortplantning. Under polförvandlingsprocessen ingår det enligt Martinus analyser som en naturlig fas att människan vid någon tidpunkt blir sexuellt attraherad även av sitt eget kön. Den färdiga människan kommer inte längre att vara man eller kvinna, utan framträda som ett helkönsväsen och hysa allkärlek till alla människor och allt som finns till.

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial