Livsyttring

Livsyttring (dk. livsytring) betecknar i Martinus litteratur en manifestation av liv, dvs. en manifestation eller ett viljeuttryck som återspeglar medvetande bakom det skapade. Martinus använder även begreppet livsyttring synonymt med en tanke eller medvetandemateria, resp. tillkännandegivande av medvetande. Enligt Martinus är allt som framträder i den skapade världen ett uttryck för medvetande, något som har skapats med hjälp av vilja och tanke. Det gäller även alla företeelser i naturen som den nuvarande naturvetenskapen anser vara livlösa eller automatiska, som väder, värme, köld solsken och alla årstiders yttringar. Martinus beskriver att dessa fenomen är uttryck för logik och planmässighet. De är ett resultat av medvetande och därmed livsyttringar, och naturen visar sig som ett levande väsen. Att förstå att naturens manifestationer är uttryck för livsyttringar är också att börja förstå att tillvaron utgörs av Gudomens livsyttringar, som blir till en levande kommunikation mellan Gudomen och individen. När en människa börjar söka efter det levande bakom manifestationerna, börjar hon enligt Martinus kunna urskilja livsyttringsfacit, dvs. det levande ursprunget och den sanna identiteten bakom de materiella tingen, i motsats till enbart mått- och viktfacit som man får genom att mäta och väga materien.

Detta gäller såväl om naturkrafterna som om de allmänt kända levande väsendena, det gäller det lilla, nästan osynliga dammkornet, som till synes slumpartat lägger sig på våra möbler, det gäller vinterns köld och sommarens värme, havets bränningar, stormens dån, åskans mullrande, solens sken osv. Alla dessa företeelser utgör ”livsyttringar”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 673)

Därmed stadfästes jagets eller ”den kosmiske kemistens” existens samt all manifestation i tillvaron såsom livsyttringar, vilje-, tanke- eller medvetenhetsmanifestationer. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 622)

Då dessa alltså framträder som ”organiskt” material, bekräftar de därmed sitt innehåll av ”strålformig” materia, som ju är detsamma som medvetenhetsmateria, dvs. ”tankar” eller ”livsyttringar”. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 595)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial