Tyngduniversum

Tyngduniversum (dk. tyngdunivers) betecknar i Martinus litteratur ett område i människans organism eller mikrokosmos som domineras av tyngdenergi. Enligt Martinus analyser utgörs den mänskliga organismen av ett vintergatssystem som består av sex olika universum som alla domineras av var sin kosmisk grundenergi. Medvetandeenergierna som genomströmmar de olika universumen håller olika atomer eller kraftcentrum vid liv. I människans tyngduniversum återfinns tyngdatomer som kraftkällor för tyngdenergi, och dessa tyngdatomer bildar enligt Martinus analyser organismens magområde och matsmältningsområde. I enlighet med de kosmiska grundenergiernas natur är tyngduniversumet detsamma som djurriket i den mänskliga organismen. Martinus benämner även detta universum ”matsmältningsuniversum”. Funktionerna i magområdet och matsmältningsområdet präglas i hög grad av den dräpande principen, då det är matsmältningens och magsyrans uppgift att med hjälp av tyngdenergins kraft dräpa organismer i den intagna födan för att frigöra de enheter som ska övergå i människans organism som näring. Om det sker ett intrång av grundenergier från de övriga universum i organismen, t.ex. i form av känsloatomer från individens känslouniversum, kan det påverka människans matsmältningssystem negativt.

Enligt Martinus styr människan med sitt medvetande och sin tankevärld över harmonin i dessa sex universum i sin organism. Då tankarna är en kombination av elektriska krafter som fyller ut tomrummen mellan partiklarna, kan människans tankar skapa harmoni i sitt mikrokosmos genom en balans mellan de olika grundenergierna som de manifesteras i hennes önskningar, begär och vilja. Men hon kan också skapa obalans och disharmoni genom felaktigt tänkande och därmed skapa kortslutningar som leder till sjukdomar och lidande för såväl människan som för väsendena i mikrokosmos. Martinus beskriver att det kan skapas en ocean av kortslutningar som i sin tur skapar världskatastrofer i det egna universumområdet, dvs. den fysiska kroppen. Kortslutningar i tankevärlden är enligt Martinus alla sjukdomars innersta orsak.

Det universum som utgör matsmältningsområdet, ska helst inte ha områden som är blandade med partiklar från andningsområdet och blodområdet (gul färg). Det är riktigt att blodet ska passera igenom och avsätta en del näringsämnen, men atomerna ska vara på sina platser, och det är de inte här på symbolen. När känslomaterien, alltså känslouniversumet, tränger in i tyngdområdet, skapar det en katastrof, en världskatastrof, bland solarna i mikrovärlden. Den åstadkommer en väldig brand, och atomerna exploderar. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 60.2)

Det är atomer från denna värld som bygger upp magsystemet och matsmältningsområdet, alltså allt det som hör till den dräpande principen. Matsmältningen är ju dräpande. Den mat vi intar består av liv som är inkarnerat i kroppar. Matsmältningen har till uppgift att dräpa dessa kroppar för att det själsliga liv som finns i kropparna ska kunna övergå i den nya organismen som näring, men det kommer vi till senare. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 51.1)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial