X3

X3 (dk. X3) betecknar i Martinus analyser ”det skapade”, ”materia” eller ”skapade realiteter”. X3 är det område som enligt Martinus är tillgängligt för förnimmelse, där vi manifesterar oss genom en manifestationskropp. X3 ingår i en treenig princip som sammantaget utgör ett levande väsen: X1 utgör jaget eller skaparen, X2 utgör skaparförmågan och X3 utgör det skapade. X3 kan också beskrivas som resultatet av skapandet av livsupplevelse som kommer till stånd genom ett evigt samarbete mellan X1 och X2. Martinus betecknar även X3 som väsendets undermedvetande. För väsen i den fysiska världen delas undermedvetandet upp i ett vaket dagsmedvetande och ett drömliknande nattmedvetande. Undermedvetandet kontrasteras mot väsendets övermedvetande (X2, resp. X1 och X2) som utgör en evig, oföränderlig realitet och inte ingår i de skapade realiteternas område. I motsats till de eviga, orörliga realiteterna som Martinus benämner X1 och X2, utgörs allt av rörelse i X3 och det existerar här ingen fast punkt.

Som princip har X3 alltid existerat och kommer alltid att existera, även om de skapade realiteterna och materierna befinner sig i ständig förändring. Själva principen X3 betecknas därför, i likhet med X2 och X3, som ”något som är”. Martinus betonar att den treeniga principen i själva verket utgör en enhet som i verkligheten aldrig kan delas upp. Det måste alltid finnas en skapare (jaget, X1) som existerar bakom alla manifestationer, och det måste också alltid finnas en skaparförmåga (X2) som jaget kan skapa och uppleva med, samt ett skapat område (X3) med manifestationskroppar som jaget manifesterar sig genom. Jaget är evigt förbundet med sin skaparförmåga och de kosmiska grundenergierna genom det eviga urbegäret.

Den treeniga principen utgör ett namnlöst något, vilket är anledningen till att Martinus valde bokstaven X som ett neutralt kännetecken.  I sina symboler betecknar Martinus X3 med de sex grundenergiernas färger som de sex andliga kroppar som väsendet använder för manifestation i materiens eller rörelsernas värld: röd (instinktkroppen), orange (tyngdkroppen), gul (känslokroppen), grön (intelligenskroppen), blå (intuitionskroppen), indigo (minneskroppen).

Då det levande väsendet inte kan existera utan att utgöra ”materia” (X3), blir dess manifestation eller skapelse, vilken ju är orubbligt grundad på materien, i allra högsta grad ett synligt uttryck för denna materias ”kretslopp”. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 587)

Att denna funktion kan äga rum beror på en tredje realitet, vilken vi tidigare omnämnt som ”undermedvetandet” (X3). ”Undermedvetandet” åter består av sex livsorgan eller kroppar. En av dessa är väsendets fysiska kropp. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 528)

I området för ”X3” finns ingen absolut ”fast punkt”. Allt är här rörelse. Jordklotet tar med sig allt i sin rörelse genom rymden. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 782)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial