Intuitionskropp

Intuitionskropp (dk. intuitionslegeme) betecknar i Martinus litteratur den femte av de sex manifestationskroppar som ett levande väsen har tillgång till under sin vandring genom ett spiralkretslopp. Dessa manifestationskroppar är uppbyggda av olika energiblandningar, där en av grundenergierna dominerar i varje kropp. Intuitionskroppen domineras av intuitionsenergi och utgör den manifestationskropp som uppbär dagsmedvetandet för intuitionsväsendet i den gudomliga världen, det femte riket i spiralkretsloppet som också benämns det högsta tillvaroplanet. Intuitionen eller intuitionsenergin är i Martinus analyser detsamma som en omedelbar andlig kunskap, som tränger in i medvetandet i form av färdiga idéer och färdigt idématerial. Intuitionskroppen är därför också, enligt Martinus, ett redskap eller ett organ för upplevelse och skapelse av idéer. Då väsendena i den gudomliga världen genom sin höga andliga nivå befinner sig på Guds egen utsiktspunkt, har alla manifestationsidéer och skapelseidéer sitt ursprung i den gudomliga världen. Martinus betecknar också den gudomliga världen som ett ”facitplan” och intuitionen benämns ”den högsta synförmågan” och ”kosmisk klarsyn”. I likhet med intelligenskroppen är även intuitionskroppen en kropp av rent andlig art, som består av strålformig materia och som kan materialiseras och dematerialiseras alltefter väsendets önskan. För den jordiska människans del befinner sig intuitionskroppen ännu i ett latent fosterstadium och benämns också ”intuitionskroppsfoster”. När människan utvecklas vidare i humanitet och får en större balans mellan tyngd, känsla och intelligens i sitt sinnelag, kommer individen dock alltmer i kontakt med sin intuitionsförmåga, t.ex. inom konstnärligt skapande.

Med andra ord: ”den kosmiska klarsynen” eller intuitionskroppen ger individen upplevelsen av evigheten i form av ”syn”, medan minnes- eller salighetskroppen ger individen samma upplevelse, men i form av direkt känsla. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 214)

Vad intuitionskroppen beträffar, existerar denna hos jordmänniskan ännu bara latent eller som fosterkärna, just därför att känslo- och intelligensenergierna i detta väsens manifestationer ännu inte på långt när förfinats eller harmoniserats tillräckligt, för att någon verkligt renodlad eller påtaglig intuitionsupplevelse skall kunna äga rum. (Livets Bog, del 1, st. 196)

Det är dessa facit som utgör livsmysteriets lösning. De kan alltså inte upplevas med de vanliga sinnena, som bara kan reagera på tids- och rumsdimensionella företeelser eller skapade ting. De upplevs uteslutande med intuitionskroppen. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 1, st. 13,22.

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial