Minne

Minne (dk. hukommelse) används i Martinus litteratur synonymt med minnesenergi eller salighetsenergi, som utgör jagets sjätte kraftkälla i ett spiralkretslopp. Minne eller minnesenergi beteckar i Martinus litteratur den förmåga som väsendet har att binda och bevara intryck och förnimmelser av sina upplevelser i en inre upplevelsevärld. Genom minnesenergin skapar jaget inre kopior eller minnen av sina upplevelser som lagras och kan göras tillgängliga för individen efter upplevelsen. Martinus beskriver att minnesenergin och förmågan att minnas är helt nödvändig för att en individ ska kunna bearbeta sina erfarenheter och kunna skilja på dåtid, nutid och framtid. Begreppet minne kan syfta på själva minnesförmågan hos individen, och även på de enskilda minnena eller kopiorna av tidigare upplevelser.  De senare kallar Martinus även ”minnesbilder” eller ”minnesmaterial”.

Den jordiska människans har ett begränsat minne som inte ens omfattar detaljer i de första åren i ett fysiskt liv. I salighetsriket däremot, där minnet eller minnesenergin kulminerar, lever väsendet helt och hållet i sin inre värld efter att ha kulminerat i högintellektuellt yttre skapande i den gudomliga världen som föregår salighetsriket. Individen får här, enligt Martinus analyser, tillgång till minnen av ett oräkneligt antal tidigare livs områden i hela det spiralkretslopp som har genomgåtts. I detta stadium upplevs minnena också enbart som lyckliga och angenäma, och Martinus kallar dem därför ”guldkopior”. Minnesenergin benämns även extasenergi, för att beteckna att denna sfär innebär en extatisk upplevelse av salighet, med vidsträckta inre vandringar i väsendets tidigare upplevelser. Så småningom sker en vändning i individens medvetanderiktning, där mättnaden på ljuset i de höga andliga världarna medför en ny längtan efter att manifestera sig i den fysiska världen och ett begär efter att inträda i ett nytt spiralkretslopp.

Att väsendet i sin nya fysiska kropp inte har något minne av sina tidigare kroppar motbevisar ingenting. Ty den nuvarande fysiska kroppen står och faller inte med minnet. Den rent dagsmedvetna minnesförmåga som individen äger täcker ju inte ens den nuvarande fysiska kroppens existens. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 320)

Som tidigare omtalat i ”Livets Bog”, kan all materia föras tillbaka till de sex stora grundenergierna, instinkt, tyngd, känsla, intelligens, intuition och minne. Dessa stora fundamentala grundenergier existerar som kraftkällor för det i varje väsen existerande jaget. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 326)

Alla minnen i ”salighetsriket” är därför utomordentligt ljusa. De är ju alla återupplevelser av liv och detaljer från svunna tider. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 399)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial