Andlig kropp

Andlig kropp (dk. åndelig legeme) betecknar i Martinus litteratur en kropp av andlig art som en individ manifesterar sig i på det andliga planet. Enligt Martinus har alla väsen sammanlagt sex manifestationskroppar som är uppbyggda av olika energiblandningar, där en av grundenergierna dominerar i varje kropp. På sitt nuvarande utvecklingsstadium är djuren och jordmänniskorna endast dagsmedvetna i en kropp, den fysiska kroppen eller tyngdkroppen och det är också den kropp som människan i dag oftast uppfattar som sin enda kropp. Martinus beskriver dock att människan just nu är väg mot att bli dagsmedveten i nästa kropp i spiralkretsloppet, känslokroppen, eftersom hon håller på att utvecklas fram emot det riktiga människoriket. Känslokroppen är enligt Martinus den kropp som bär människans medvetande redan nu under sömnen och även i den andliga tillvaro som människan befinner sig i när hon har diskarnerat efter döden fram till nästa födelse i den fysiska världen.

I vissa sammanhang beskriver Martinus den ”fysiska kroppen” (nummer två i ordningsföljden) som åtskild från de övriga manifestationskropparna som beskrivs såsom varande av andlig art. I andra stycken, bland annat i Livets Bog, del 2, st. 372, definierar Martinus två av de sex manifestationskropparna såsom varande av fysisk art (tyngdkroppen och känslokroppen), medan de övriga fyra beskrivs som andliga kroppar av ren andlig art (instinktskroppen, känslokroppen, intelligenskroppen, intuitionskroppen och salighets- eller minneskroppen). Se även dessa begrepp.

De levande väsendenas skenbara åtskillnad från varandra ger sig till känna därigenom att vart väsen för sig har ett psyke, bestående av fysiska och andliga kroppar. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2474)

Det är i dessa ”strålformiga” materier som jaget skapar sina ”själsliga” eller ”andliga” kroppar, instinkt-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minneskropparna, som i sin tur betingar dess skapelse av tyngdkroppen eller den fysiska organismen. (Martinus, Livets Bog, del 2, st 590)

De streckade linjerna visar oss således att den jordiska människan bara är medveten i det nedersta fältet, vilket alltså betyder att hon endast är medveten i sin kroppskombination eller ”X3”, och av denna del är hon ändå bara i huvudsak medveten i den fysiska kroppen och inte i de andliga kropparna. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 250)

Vi har redan lärt känna dem under begreppen ”instinktkroppen”, ”intelligenskroppen”, ”intuitionskroppen” och ”minneskroppen”. Dessa kroppar är således alla av underfysisk natur. De övriga kropparna, ”tyngdkroppen” och ”känslokroppen”, är enligt sin identitet såsom respektive värme- och köldkroppar, eller som mellanting därav, att betrakta som ”fysiska” kroppar. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 372)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial