Tankebild

Tankebild (dk. tankebillede) betecknar i Martinus litteratur detsamma som andliga bilder eller föreställningar som en individ har i sitt inre tankeliv eller medvetande. Tankebilder skapas i en individs medvetande som en avbild eller en tankeformation av av en upplevelse. En tanke eller en tankebild består enligt Martinus av strålformig materia eller elektricitet som uppkommer i en individs medvetande. En individs tankevärld med olika tankebilder är därmed enligt Martinus av elektrisk natur. Martinus beskriver att alla företeelser i fysisk materia, t.ex. konstverk och andra skapade ting, är kopior av andliga tankebilder i en individs medvetande. För att kunna kommunicera sina tankebilder till sina medväsen, måste en människa först överföra dessa till fysisk materia. Det kan ske i fysisk materia i form av olika material, men också genom språket i tal eller skrift, där en individ manifesterar andliga tankebilder i fysisk form och därmed gör dem kommunicerbara. En individs tankebilder gestaltar sig olika beroende på vilket utvecklingssteg och vilket tillvaroplan väsendet befinner sig på. I djurriket har djuren och människorna utvecklat fina sinnesförnimmelser som gör att de kan skapa detaljerade tankebilder i sitt inre av t.ex. syn- och hörselupplevelser i den fysiska omgivningen. En mer utvecklad människa som befinner sig i ett tillstånd av stor inspiration och kommer i kontakt med sin intuitionsenergi, kan uppleva att nya och färdiga tankebilder plötsligt uppstår i hennes medvetande som intuitioner eller idéer. Tankebild används även synonymt med begreppet tanke, idé och själsbild. Bakom en individs tankebilder och tankar befinner sig den fasta punkten eller det namnlösa, orörliga något som utgör jaget och upphovet till alla tankar och föreställningar.  Enligt Martinus analyser består allt i världsalltet av liv och därmed av medvetande, strålformig materia eller tankemateria. Världsalltet är i grunden genomströmmat av Gudomens medvetande och tanke.

För att dessa våra tankebilder skall kunna tillkännages för medväsendenas fysiska sinnen, måste de överföras till och tillkännages i fysisk materia.En sådan överföring av tankebilder till fysisk materia omfattar inte blott de företeelser vi känner till som skrift och tal, utan hit hör absolut all mänsklig manifestation eller skapelse. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 2159)

När språket framträder för oss i form av skrift, vill detta blott säga att tankebildernas fysiska kännetecken manifesterats i en form, som i stället för att inverka på hörseln inverkar på synen. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 192)

Eftersom guldkopiorna existerar som idéer eller facit, kommer de att vid nedtransformeringen visa sig för individen som färdiga tankebilder och utgör då som vi nämnt ”intuitionen”.  (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 217)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial