Tankeöverföring

Tankeöverföring (dk. tankeoverføring) betecknar i Martinus analyser en överföring av en tanke eller en tankebild från ett väsen till ett annat väsen. I den fysiska världen för den nuvarande människans del sker tankeöverföring i regel genom att en tanke först överförs till fysisk materia (t.ex. i form av konst genom ett fysiskt föremål eller i form av ett språkligt uttryck i tal eller skrift). Denna fysiska manifestation kan sedan kommuniceras till ett annat väsen som uppfattar den överförda tanken genom sina fysiska sinnen, t.ex. syn eller hörsel. Martinus benämner denna form av kommunikation även indirekt tankeöverföring. I den andliga världen kan tankeöverföring enligt Martinus däremot ske direkt på psykisk väg i form av telepati. En psykisk eller andlig tankeöverföring är därmed detsamma som en telepatisk förbindelse och detta kallas även direkt tankeöverföring. Martinus beskriver att människans användande av bönen utgör en möjlighet till psykisk tankeöverföring, eller telepati, med höga andliga väsen som befinner sig i den gudomliga sfär som utgör Försynen och Gudomens förnimmelseredskap för detta syfte. Även den gudomliga korrespondens som äger rum mellan Gudomen och ett invigt väsen sker genom direkt tankeöverföring och i form av bilder, då alla tankar enligt Martinus är synliga som bilder i den andliga världen. Enligt Martinus analyser består allt i världsalltet av liv och därmed av medvetande, strålformig materia eller tankemateria. Världsalltet är i grunden genomströmmat av Gudomens medvetande och tanke.

Den personliga bönen till Gudomen i enrum är baserad på telepati. Telepati är psykisk tankeöverföring till psykiska väsen, vilka har till uppgift att tjäna den som genom bön vänder sig till Gudomen. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 756, styckerubrik)

Guds tal till den fullkomlige sonen är inte någon indirekt tankeöverföring, mödosamt översatt till ljud, och därifrån åter till tanke, såsom fallet är vid de fysiska väsendenas inbördes korrespondens eller tankeöverföring. Guds tankeöverföring är sålunda här en fullständig, direkt överföring av tanke från jag till jag. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 756, 2106)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial